Omdat er al jarenlang weinig structureel onderhoud wordt gepleegd aan het park en lang niet alle verbeterplannen worden gerealiseerd, meende het Stichtingsbestuur er goed aan te doen om hiervoor in de Gemeente De Bilt aandacht te vragen.Wetende dat in de gemeenteraad van 4 november de jaarlijkse begroting werd vastgesteld, hebben we in een brief aan alle politieke partijen die deel uitmaken van het college, hier aandacht voor gevraagd.
Deze brief hebben we begin oktober gestuurd. De volgende zaken komen hierin aan de orde:

  • Het belang van het Van Boetzelaerpark en een schets van de vele bezoekers van het park;
  • Aandacht vragen voor de beperkte staat van onderhoud van het Boetzelaerpark;
  • Vragen om een structureel jaarlijks budget voor onderhoud van het park;
  • Refererend aan het in 2013 opgestelde verbeterplan voor het park; vragen om in de komende negen jaar (In 2031 bestaat het van Boetzelaerpark 100 jaar!) aan de voorgestelde verbeteringen uit het ontwerpplan, van Copijn uit 2013, uitvoering te geven.

Het bestuur was erg blij met de reactie van de PVDA: zij dienden voor de raadsvergadering een motie in waarin het door ons gevraagde werd bepleit. In de motie zijn de jaarlijkse kosten voor het structurele onderhoud van het park en de kosten voor de totale uitvoering van het renovatieplan (Copijnplan) opgenomen. In de raadsvergadering van 4 november bleek dat de motie al door zes politieke partijen (PVDA, SP, fractie Brouwer, Christen Unie, VVD en Groen Links) was ondertekend.

Zonder dat stemming over de motie nodig was, zegde wethouder A. Brommersma toe om na te gaan hoe het Van Boetzelaerpark beter onderhouden en mogelijk gerenoveerd kan worden (tot en met het 100 jarig bestaan van het park). Hierbij worden de overwegingen uit de voorgenomen motie betrokken. Bij de uitwerking van het voorstel is toegezegd dat de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark betrokken gaat worden. Het uit te werken ambtelijke voorstel met betrekking tot het Van Boetzelaerpark, wordt in de eerste helft van 2022 aan de raad gepresenteerd.

herfstfoto