Doel en toelichting

De Vrienden van het Van Boetzelaerpark hebben als doel het behoud en de eventuele uitbreiding van het Van Boetzelaerpark in de gemeente De Bilt. Zo geven wij voorlichting, organiseren allerlei activiteiten, plegen onderhoud met leden en vrijwilligers en werven fondsen. De Vrienden adviseren en denken mee over restauratie en onderhoud van het park, over de toegankelijkheid voor jong en oud, de veiligheid voor mens en dier en geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast beheren de Vrienden de plukboomgaard.

De officiële doelstelling luidt:

“Het behoud, het verbeteren en de eventuele uitbreiding van het bestaande, openbare, natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het Van Boetzelaerpark in de gemeente De Bilt, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

 

20180908 kunstmarkt 2018

 

Van Vereniging naar Stichting

De "Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark" is opgericht op 16 juli 2007 en is per 12 mei 2015 veranderd in de "Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark". Wilt u meer weten over het initiatief tot de oprichting van de (toenmalige) vereniging, klik hier. Wilt u meer weten over de toenmalige plannen, klik dan hier.

 

Hoe doen we dat?

Wij proberen dit doel onder andere te bereiken, zelfstandig of in samenwerking met derden, soortgelijke verenigingen, stichtingen of organisaties, door:

  • het geven van voorlichting;
  • het organiseren van activiteiten;
  • het behouden en eventueel uitbreiden van het Van Boetzelaerpark en aangrenzende groengebieden;
  • de bewoners en gebruikers in De Bilt te betrekken bij de inrichting en het gebruik van het park;
  • het werven van fondsen voor het onderhouden en/of verbeteren van het park als meerwaarde op het onderhoud dat wordt uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk beheerplan van het park.

 

In nauwe samenwerking met gemeente De Bilt en bewoners

De bestuursleden van de Vereniging spraken in december 2012 met vertegenwoordigers van de gemeente af om met elkaar een vorm van samenwerking en taakafbakening uit te werken, gericht op duurzaam onderhoud van het park en de boomgaard. De gemeente blijft als eigenaar van de grond verantwoordelijk voor duurzaam beheer, onderhoud en toegankelijkheid van het park voor alle Biltse inwoners. De Vrienden doen hun best, naast de rol van adviseur van de gemeente, Biltenaren te betrekken bij het schoon en vitaal houden van het park en de boomgaard. We kunnen dit alleen waarmaken als we er in slagen de groene betrokkenheid van inwoners van De Bilt te vertalen in een actieve inzet bij het onderhoud en vruchtgebruik. Graag willen we met de bekende en nieuwe Vrienden deze rol verder invullen en uitwerken.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark bestaat per 21 mei 2020 uit:

  * Ben Verwiel Voorzitter 
  * Ingrid Hovelynck Secretaris
  * Ton Elders  Penningmeester
  * Bart van de Kerkhof Algemeen bestuurslid
  * Noor Blaauw Algemeen bestuurslid

 

Werkgroepen

Ter ondersteuning van het stichtingsbestuur zijn er in 2020 drie werkgroepen geformeerd. De werkgroepen nemen (een deel van) de praktische werkzaamheden van het bestuur over. De geformeerde werkgroepen zijn:

  • Werkgroep: ”Werkochtend”. Deze werkgroep draagt zorg voor de planning en de organisatie van de maandelijkse werkochtend en bestaat uit: WouterJan Beerends, Kees Glas en Marjan Franssen. Voor bereikbaarheid, klik hier
  • Werkgroep: “Boomgaard”. Deze zorgt voor de planning en de organisatie van de werkzaamheden in de boomgaard. Dit betreft afspraken rondom onderhoud sloten, de meidoornhaag en het maaien. De werkgroep organiseert ook de snoei- en oogstactiviteiten. In de werkgroep zitten: Toos Bedaux, Janny Kieft en Marga de Wit. Voor bereikbaarheid, klik hier.
  • Werkgroep “Communicatie”. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het onderhoud van de website en contact met de media: lokale krant, regio-TV, uitnodigingen, mededelingenbord en nieuwsbrieven. In de werkgroep zitten Ben Verwiel en Noor Blaauw. Voor bereikbaarheid, klik hier.

 

Jaarvergadering

Ieder jaar organiseert het bestuur een jaarvergadering. Deze wordt zo gemiddeld door vijfentwintig vrienden bezocht. Naast een terugblik, is er ook een vooruitblik op het komende jaar voor de pauze. Na de pauze staat een thema centraal. Voor een impressie van jaarvergaderingen zie:

 Helaas kon de jaarvergadering van 2020 geen doorgang vinden in verband met het besmettingsgevaar van Corona en de maatregelen. Wel kunt u het jaarverslag lezen op deze website: klik hier.

 

20191119 jaarvergadering

 

Wat is er zoal bereikt

De vrienden hebben sinds hun oprichting allerlei projecten gerealiseerd en activiteiten verricht in het park. Zonder compleet te willen zijn, kunt u denken aan realisatie van: een speeltuin in het park, een waterverbinding tussen de Biltse Grift en de vijver in het park, een plukboomgaard en een parkhuisje. Nieuw is het plan om de entree van het park te verbeteren, waarvoor een groot geldbedrag is geschonken door de ANWB.

 

20191104 Uitreiking 1